3. SPEELVELD

KBS Meekoppelmetro Button 3 Bepaal speelveld en spelregels rond

 

MEEKOPPELEN OP OPERATIONEEL OF GEBIEDSNIVEAU

Op dit operationele niveau spant het er om: lukt het om in de waan van de dagelijkse praktijk ruimte en routine in te bouwen om klimaatbestendige maatregelen mee te koppelen? Meekoppelen wordt echt operationeel als er eenmaal een aandachtswijk is aangewezen waarin de voorgenomen investeringen in assets in kaart worden gebracht en er vanuit gebiedsgerichte doelen aan duurzame (waaronder klimaatbestendige) maatregelen wordt gewerkt. Een vaste aanpak helpt. Onderstaand stappenplan geeft daartoe richting.

KBS Meekoppelmetro Speelveld Stap 1

1. Inventariseer de assets en assethouders
Breng in beeld wie in persona de assethouders zijn. Maak samen een inventarisatie van de voorgenomen werkzaamheden, zowel voor de concrete uitvoeringshorizon (0-4 jaar) als voor de wensbeelden op de middellange termijn (4-8 à 10 jaar). Voer indien mogelijk alle data in het gemeentelijke GIS systeem.

KBS Meekoppelmetro Speelveld Stap 2

2. Inventarisatie van de klimaatkwetsbaarheid
Inventariseer waar het studiegebied gevoelig is voor klimaateffecten zoals droogte, grondwaterdaling, hitte, extreme neerslag of grondwateroverlast. Voeg de analyses toe aan de GIS data. Benoem prioriteiten of urgentieniveaus in de opgave.

KBS Meekoppelmetro Speelveld Stap 3

3. Inventariseer de ‘meekoppeldoelen’
Klimaatbestendig bouwen en beheren is zelden het enige meekoppeldoel. Verken gezamenlijk welke doelen op de agenda komen. Bijvoorbeeld meer groen in de wijk, verbeteren van de openbare ruimte als ontmoetingsplek, verhogen van de biodiversiteit etc.

KBS Meekoppelmetro Speelveld Stap 4

4. Kies een goede werkvorm voor het ‘meekoppelen’
Meekoppelen is gebaat bij een open werksfeer voor innovatieve en duurzame oplossingen die deelbelangen overstijgen. Organiseer bijvoorbeeld een proeftuin(LINK Handboek Proeftuinen). Belangrijk is dat de assetmanagers door hun directies mandaat krijgen en worden aangemoedigd tot samenwerken.

KBS Meekoppelmetro Speelveld Stap 5

5. Zorg voor expertises en rolverdeling
Zorg voor het adresseren van de regierol. Wie communiceert de uitkomst van het meekoppeloverleg? En wie zorgt voor opvolging van de afspraken? Maak heldere afspraken over samenwerking bij de uitvoering, vooral over het omgaan met belemmeringen zoals financiële kaders.

KBS Meekoppelmetro Speelveld Stap 6

6. Borg de resultaten
Zorg voor een duidelijk resultaat verslag. Dat kan door de combinatie van een overzichtskaart, een schematisch overzicht waarin per asset de meekoppelvoordelen zijn geadresseerd, en afspraken per partij over de uitwerking en onderlinge samenwerking.

KBS Meekoppelmetro Speelveld Stap 7

7. Deel de resultaten
Gedragen resultaten worden voorgelegd aan de opdrachtgevers voor de uitvoering en gedeeld met de bewoners en bedrijven in de omgeving. De stap naar uitvoering is geplaveid: er is gezamenlijk een technisch-financiële onderlegger gemaakt waarop duurzame oplossingen voor de stad haalbaar worden.