HOE EN WAAROM ?

Stap 2 Stap 5 Icoon 2 KBS Meekoppelmetro Hoekvlaggen Icoon 1

WAAROM RUIMTELIJKE ADAPTATIE MEEKOPPELEN?

Dit handboek helpt u bij het realiseren van klimaatbestendige maatregelen. Door ‘mee te koppelen’ met geplande investeringen en onderhoud aan assets, hoeven doelen en projecten voor een klimaatbestendige stad geen extra investering te vergen. Sterker, meekoppelen en afstemmen met bestaande processen kan zelfs geld besparen en een hogere kwaliteit opleveren!

De opgave om de stad klimaatbestendig te maken is complex. Alle partijen in de ruimtelijke ordening zijn er bij betrokken, ieder met hun eigen kansen, wensen en assets. Het vergt veranderingen van de inrichting van de bestaande gebouwde omgeving. De afdelingen beheer en onderhoud krijgen hierbij een steeds prominentere rol. Beheren wordt het nieuwe ontwikkelen.
Deze meekoppeltool is ontwikkeld samen met de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en Zwolle. Daarom treft u over deze gemeenten diverse voorbeelden in dit Handboek aan.

klimaatmaatregelen realiseren zonder apart budget

Voor klimaatadaptatie zijn veelal geen geoormerkte budgetten beschikbaar. Alleen in urgente situaties zal er extra geld vrijgemaakt worden. Onder de druk van bezuinigingen en veranderingen in de ruimtelijke ordening, moet worden gewerkt met de bestaande of zelfs afnemende budgetten voor onderhoud en beheer. Door deze beperkingen is er meer bereidheid tot samenwerking, innovaties in producten en werkprocessen. Ondanks bezuinigingen blijft er de garantie dat er in de stad door vele partijen geïnvesteerd zal blijven worden.

Klimaatadaptieve maatregelen vragen niet per definitie om meer geld. Door deze ingrepen mee te koppelen met geplande ingrepen in de openbare ruimte, de ondergrondse infrastructuur en het vastgoed, en bij andere functies als recreatie en economie, kunnen ze eenvoudig worden uitgevoerd.

Daarom is er dit handboek. Een hulpmiddel bij het koppelen van reguliere investeringen aan maatregelen die de stad klimaatbestendiger maken.

Een essentiële voorwaarde voor het slagvaardig kunnen meekoppelen is een open werkcultuur met de intrinsieke bereidheid onder de assetmanagers om samen te werken. En dat kán nog wel eens een cultuuromslag betekenen.

 

HOE WERKT HET MEEKOPPELEN?

Meekoppelen gaat over het ‘edele spel der samenwerking’. Het rendement van meekoppelkansen wordt hoger naarmate er verder is nagedacht over de voorwaarden, van het spel, de speelruimte en de spelregels. Dit Handboek biedt u tips, adviezen en voorbeelden voor het meekoppelen op alle schaal- en abstractieniveaus.

Het handboek in vier dimensies:

KBS Meekoppelmetro Button 1 Bepaal startpositie rond1. Bepaal uw startpositie
De Start van het proces: dit helpt u een keuze te maken in de thema’s, in het moment en de omvang van het meekoppelen. > start
#start #inventarisatie #assethouders #procesvorm

 

KBS Meekoppelmetro Button 2 Hoekvlaggen plaatsen rond2. Plaats de hoekvlaggen
De Hoekvlaggen helpen u op strategisch niveau de randvoorwaarden en condities te bepalen om goed te kunnen meekoppelen. > plaats
#organisatie #financiering #samenwerking #regie

 

KBS Meekoppelmetro Button 3 Bepaal speelveld en spelregels rond3. Bepaal uw speelveld en de spelregels
Het Speelveld helpt u op operationeel of gebiedsniveau het meekoppelen in de praktijk toe te passen. > regel
#samenwerken #gezamenlijke doelen #afspraken #doen

 

KBS Meekoppelmetro Button 4 Speel het metrospel rond4. Maak gebruik van het Metrospel
Het Metrospel helpt u om gezamenlijk op zowel operationeel als strategisch niveau in een workshop-setting de bovenstaande aspecten te agenderen en bespreken. > speel
#hulpmiddel #workshop #gezamenlijk #doel en middelen