1. STARTSITUATIE

Button 1

 

Voordat u kunt meekoppelen zijn een aantal noties noodzakelijk: met wie, wanneer, waarom en op welke manier is er te koppelen? Meekoppelen kan op stedelijk niveau én op gebiedsniveau. Hoe intensiever er op beide schalen tegelijk wordt gewerkt, hoe hoger de kans op succes.

Deze aanpak om klimaatbestendige maatregelen uit te voeren is in essentie een methodiek voor succesvol integraal en duurzaam stedelijk beheer. Er zijn altijd meerdere doelen en motieven om dit na te streven: duurzaam materiaal gebruik, lagere kosten, vergroten burgerparticipatie, etc.

Bepaal uw startsituatie in drie stappen:

1. Inventariseer de betrokken of te betrekken partijen

Als initiatiefnemer voor het meekoppelen brengt u in kaart wie u wilt betrekken bij het meekoppelen. Op stedelijk niveau zijn dat in de regel de beheersectoren binnen de gemeente, zoals riolering, wegenbeheer en groenbeheer, de waterbeheerder (in de meeste gevallen het waterschap), de nutsbedrijven en woningcorporaties. Soms komen daar op gebiedsniveau nog investeerders bij, zoals ontwikkelaars of vastgoedbeleggers. Bij het uitnodigen van de experts kunt u naast de assetmanagers ook denken aan beleidsmedewerkers, bijvoorbeeld de wijkmanager die weet wat er op sociaal en economisch terrein speelt in het studiegebied.

2. werk aan een collectieve doelstelling

De assethouders hebben elk hun eigen opgave, ambities en risico’s. Gezamenlijk dragen zij echter bij aan ‘hogere doelen’ in de stad. Wanneer u alle spelers aan tafel hebt, kunt u die gezamenlijke doelen benoemen en vastleggen.

Bijvoorbeeld “een leefbare en gezonde omgeving aanbieden en voor de toekomst garanderen” (Haarlemmermeer), of “ruimte creëren voor inbreng van burgers in de openbare ruimte” (Zwolle). Aan dergelijke doelstellingen kunt u de motivatie ontlenen die nodig is voor het werken aan een gezamenlijke beheeraanpak voor de langere termijn.

Wanneer u alle spelers aan tafel hebt, kunt u gezamenlijk specifieke doelen bepalen, zoals klimaatbestendig maken van de stad. Zorg bij deze stap ook voor betrokkenheid van enkele niet-beheerders, zoals experts op het sociale of bestuurlijke domein.

KBS Meekoppeltool schema assets en doelen

3. stimuleer samenwerking

Samenwerken binnen overheden en bedrijven en tussen overheden, nutsbedrijven en vastgoedbeheerders onderling gaat over cultuur. Door stil te staan bij verschillen in werkcultuur vergroot u de kans op succes van de samenwerking.

Die werkcultuur wordt bepaald door de opdracht van elk organisatieonderdeel, de organisatiestructuur en begrotingsystematiek. Een cultuur van samenwerken zal sneller open staan voor meekoppelen dan een cultuur van beheersing en controle.

Door stil te staan bij werkcultuur en eventuele barrières bloot te leggen, vergroot u de kans op succes van de samenwerking. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • luisteren om te begrijpen
  • maken van onderscheid tussen belangen en wensen
  • maatschappelijke meerwaarde en efficiency voorop stellen

U kunt vervolgens gezamenlijk procedure afspraken maken voor de wijze waarop het meekoppelen vaste vorm krijgt op stedelijk of strategisch niveau en op operationeel en gebiedsniveau.